Regulament campanie Abonare Newsletter DOC

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Abonare Newsletter DOC”

 

Art. 1 – Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei

(1)  Campania Abonare Newsletter DOC (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de RED LION ADVERTISING SRL, cu sediul în Bucuresti, str. Strada Luminei Nr. 8, Et. 2, sector 2 România, CIF RO6547130, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/23239/1994., denumită în continuare „Organizatorul” . Aceasta campanie nu este in niciun un fel sustinuta, sponsorizata, administrata sau asociata cu Instagram, Facebook, Youtube sau Linkedin.

 (2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament oficial al campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi.

(3) Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Prezentul Regulament oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

(4) Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, în perioada 1.11.2020 – 30.12.2020. pe site-ul https://doc.ro/

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinta publică în modalităţile prevăzute la art. 1.4. Modificările intră în vigoare în 24 de ore după anunţarea în prealabil a acestora.

 

Art. 2 – Temeiul legal

(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. 

 

Art. 3 – Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, pe site-ul https://doc.ro/ si pe site-ul magazinelor participante (specificate la Art. 3 alin.2.), în perioada 26.10.2020 – 30.12.2020.  şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

(2) Lista cu magazinele participante este următoarea (nume şi interval orar de funcţionare a magazinului) („Magazine participante”):

 - https://www.health-shop.com/RO/

- Orar de functionare: 24/24

 

Art. 4 – Dreptul de participare

(1) De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care se aboneaza la newsletterul DOC, pe site-ul https://doc.ro/. . 

(2) Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

 • Angajaţii Organizatorului;
 • Angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţi legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
 • Rudele angajaţilor menţionaţi mai sus (respectiv copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Prin participarea la Campanie, se accepta integral si liber consimtit prevederile prezentului Regulament

 

Art. 5 – Produsele participante

(1) Produsele participante la Campanie sunt toate produsele aflate pe site-ul magazinelor participante la Campanie, în limita stocurilor disponibile, necumulabile cu alte oferte.

                                 

Art. 6 – Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa in cadrul Campaniei, participanţii trebuie să realizeze următorii pași:

- să se aboneze la newsletterul DOC 

- sa utilizeze cod-ul de reducere primit, in valoare de 30 de lei, pe siteul https://www.health-shop.com/RO/ , in decurs  de 14 zile calendaristice de la abonarea la newsletterul DOC. Codul este valabil pentru comenzi in valoare de minim 150 lei.

 (2) Cod-ul de reducere in valoare de 30 de lei este valabil 14 zile calendaristice din momentul abonarii la newsleterul DOC pentru o singură utilizare. Cod-urile de reducere nu pot fi preschimbate în bani sau produse.

(3) Cod-ul de reducere in valoare de 30 de lei reducere poate fi folosit doar pe site-ul magazinelor participante la Campanie.

 (4) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia costului de achiziţionare a produselor comandate. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a voucherelor primite in cadrul prezentei Campanii.

 

Art. 8 - Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă din municipiul Bucureşti, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

Art. 10 – Încetarea campaniei

(1) Prezenta Campanie încetează la expirarea termenului pentru care a fost organizată; de asemenea, aceasta poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

Forţa majoră este convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial, care împiedica partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale si exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de forţă majoră.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

 

Art. 11 –Protectia Datelor cu caracter personal 

 1. Prin înscrierea la campania Abonare Newsletter DOC participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
 2. Pentru a beneficia de reducerea acordată prin intermediul cod-ului de reducere aferent campaniei” Abonare Newsletter DOC”, cumpărătorii trebuie să completeze in formularul campaniei urmatoarele date de identificare: Nume, Prenume, Localitatea de resedinta, varsta, telefon, adresa de email; datele sunt necesare pentru justificarea din punct de vedere contabil a reducerilor acordate și pentru asigurarea unicității utilizării acestuia. 
 3. Organizatorul intenționează să prelucreze datele furnizate de clienți prin intermediul cod-urilor de reducere și în scop de Marketing, astfel ca va solicita clienților beneficiari ai cod-urilor de reducere consimțământul pentru utilizarea ulterioară a datelor în scop de promovare/publicitate. 
 4. În cazul în care clientul beneficiar al cod-ului de reducere nu este de acord cu prelucrarea în scop de marketing, datele vor fi utilizate în scopul exclusiv al desfășurării campaniei ” Abonare Newsletter DOC” și al acordării beneficiilor sale clienților. 
 5. Ce înțelegem prin Marketing? Vom procesa toate datele personale care sunt colectate prin voucherul Campaniei ”Abonare Newsletter DOC” în scopul întreținerii relațiilor cu clientul prin trimiterea de newslettere, mesaje despre viitoarele campanii promoționale, reduceri de sezon, noutati aparute in sortimentatie si alte servicii adaugate. Activitatea aceasta poate include și contactarea clientilor in vederea efectuarii unor cercetari de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului. De asemenea, vom contacta clientii în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă, în funcție de datele furnizate de acestia și de alegerile efectuate prin intermediul Declarației de consimțământ. In scopurile menționate mai sus, datele lor vor fi stocate în baza noastră de date pe o perioadă nedeterminată, până la momentul încetării activității economice desfășurate (vor fi păstrate și în caz de fuziune, devenind proprietatea societății abosrbante sau a societății nou create) sau până la momentul al care clientul își retrage consimțământul privind prelucrarea datelor sale în scop de marketing. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 alin. 1  litera a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor aprobat de către Comisia Europeană (CE) pe 27 Aprilie 2016 aplicabil din 25 Mai 2018.
 6. Pentru informatii complete despre termenii si conditiile de utilizare a site-ului DOC.ro, colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal va rugam sa consultati pagina https://doc.ro/termeni-si-conditii , iar pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact urmatoare: [email protected], Strada Luminei Nr. 8, Et. 2 din Bucureşti Sector 2 , Telefon 021 407 6649
 7. În cazul în care persoana dorește să-și retragă consimțământul dat în scop de Marketing, aceasta trebuie să înainteze o cerere care trebuie să cuprindă suficiente date pentru a identifica persoana și consimțământul acesteia, cerere pe care o poate înainta folosind  adresa de e-mail [email protected] ;
 8. Organizatorul nu va conditiona exercitarea oricarui drept/serviciu/activitate de comert de darea consimtamantului pentru efectuarea comunicarilor de marketing.
 9. Cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi soluționate în termenele menționate in legislatia aferenta si in conformitate cu prevederile termenilor si conditiilor de pe site-ul doc.ro
 10.  

 

 

Art.12 - Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

 (2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei.

(4) Exemplarele regulamentului oficial. Regulamentul oficial a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale.

 

 

Organizator

 

RED LION ADVERTISING SRL